VEDTEKTER for LA Contest Club
sist endret på årsmøte 10.04.2010.

1. FORMÅL

 • LA Contest Club har som formål å være en samlende forening for radioamatører som er interesserte i HF Contesting. Medlemmer oppfordres til å angi tilhørighet til LA Contest Club ved innsendelse av logger i internasjonale Contester. Videre oppfordres medlemmer til medlemskap i NRRL.
 • LA Contest Club støtter FAIR PLAY CONTESTING, d.v.s. overholdelse av Contest-regler og nasjonale lisensbestemmelser. Foreningen ønsker at flere norske radioamatører vil delta i norske og internasjonale Contester, samt at norske radioamatører kan hevde seg høyt oppe på resultatlistene i internasjonale Contester.
 • LA Contest Club ble uformelt etablert som Lima Alfa Contest Club på 1990-tallet av LA4DCA (senere LB1GB) Bjørn Henning Bergheim og LA8SDA (senere LB8IB) Øyvind Ekhall, mens et formelt stiftelsesmøte først ble avholdt på LA8W’s QTH i Rakkestad 25.01.2003.

2. MEDLEMMER

 • Alle radioamatører som forplikter seg til FAIR PLAY CONTESTING kan bli medlemmer av LA Contest Club.
 • Medlemskap forutsetter at kontingent betales innen den frist som settes. Manglende kontingentinnbetaling innebærer at medlemskapet opphører.
 • Klubbstasjoner kan betegne seg som medlem av LA Contest Club dersom den som er ansvarshavende for kallesignalet er medlem. Ved innsendelse av logger i internasjonale Contester kan stasjonen (kallesignalet) til en gruppe av NRRL betegne seg som medlem av LA Contest Club dersom en av de aktive operatørene er medlem.
 • Styret har rett til å ekskludere eventuelle medlemmer som blir diskvalifisert fra Contester på grunn av bevisste brudd på Contest-regler eller som åpenbart bryter nasjonale lisensbestemmelser.

3. STYRET

 • Styret i LA Contest Club består av en Leder (engelsk: President) og to Styremedlemmer (engelsk: Board Member). Styret velges for ett år av gangen.
 • Styret kan opprette andre tillitsverv etter behov. Styret er ansvarlig for regnskapsførsel og kontingentinnkreving. Forøvrig bestemmer Styret aktivitetsnivået i foreningen.

4. ÅRSMØTE

 • Årsmøte avholdes hvert år under Norsk Hammeeting uten særskilt skriftlig innkalling. Årsmøtet er åpent for alle Contest-interesserte radioamatører. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år.
 • Årsmøtet behandler regnskap for forrige kalenderår, kontingent for inneværende år, eventuelle innkomne forslag og valg av styre.

5. OPPLØSNING

 • Et Årsmøte kan ikke oppløse LA Contest Club. Dersom det ikke lar seg gjøre å velge et Styre, slik at LA Contest Club i praksis opphører å fungere som en forening, går retten til betegnelsen LA Contest Club tilbake til dem som opprinnelig etablerte LA Contest Club. I et eventuelt slikt tilfelle skal gjenværende midler tilfalle Norsk Radio Relæ Liga.